Wednesday, February 3, 2010

การเลือกระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Selection water filtration or water purification system)

การเลือกระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการลงทุน คุณภาพของน้ำ และปริมาณของน้ำที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ระบบตรงตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเลือกระบบ
- คุณภาพน้ำที่ต้องการใช้ / เป็นตัวกำหนดระบบผลิตน้ำที่เหมาะสม
- ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ /
- คุณภาพและแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ / เป็นตัวเลือกอุปกรณ์ผลิตน้ำ เพื่อประกอบเป็นระบบผลิตน้ำที่เหมาะสม เช่น การตกตะกอน การกรอง การกำจัดความกระด้าง เป็นต้น
- พื้นที่ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบผลิตน้ำ / ซึ่งจะใช้ในการเลือกจำนวนอุปกรณ์ผลิตน้ำที่เหมาะสม
- จุดที่ใช้น้ำและคุณภาพที่ต้องใช้ในแต่ละจุด รวมทั้งปริมาณน้ำที่ใช้ / จะเป็นข้อมูลในการเลือกระบบผลิตน้ำแยกจากกันให้เหมาะสม เช่น ในโรงงานที่มีการใช้น้ำอ่อนและการใช้น้ำบริสุทธิ์ จะต้องเลือกติดตั้ง Water softener ณ จุดที่ใช้น้ำอ่อน และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์อีกจุดหนึ่ง เพื่อลดขนาดของระบบและป้องกันการผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงหรือต่ำกว่าที่ต้องการ
- ความรู้และความสามารถของผู้ใช้งานระบบของโรงงาน / จะมีส่วนประกอบในการเลือกระบบว่าควรจะเป็นแบบใดจึงเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้ใช้งานระบบ