Thursday, February 25, 2016

โครงการประชารัฐ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท ทำให้ประชาชน มีแหล่งน้ำประปา บริโภคภายในครัวเรือน

ชุมชน หรือ หน่วยงานใดกำลังมองหา ตัวอย่างการเขียนโครงการประชารัฐ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท

บริษัท อควาเคมี ขอเสนอ โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  หรือ โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีแหล่งน้ำประปา บริโภคภายในครัวเรือน ประชาชนสามารถซื้อน้ำได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา คณะกรรมการประปาหมู่บ้านก็จะนำมาเป็นค่าบำรุงรักษา ระบบประปานับเป็นโครงการตัวอย่างที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตามรูปแบบประชารัฐ

เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ดังนั้น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย: รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,556 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท

2. วัตถุประสงค์:
      1) เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
      2) เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด

3. กรอบระยะเวลาดำเนินการ: การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการลงทุนจำนวน 35,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในระดับฐานรากและชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป

สำหรับวิธีการดำเนินงาน โครงการนี้ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ( ตำบลละ 5 ล้าน ) ตามนโยบายของรัฐบาล มีการขุดเจาะบ่อบาลพร้อมทั้ง ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมระบบกรองน้ำ ทำให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก จากประชาชนให้ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ โดยการก่อสร้าง โรงเรือน ผลิตน้ำดื่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทำบ่อเก็บกักน้ำ และ ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ

ในการก่อสร้าง มีบริษัทเอกชน มารับเหมา ดำเนินการแต่ ก็ได้มีการจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรายได้ ภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชน ในพื้นที่มีแหล่งน้ำประปาสำหรับ อุปโภค บริโภค และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม ( ขนาดถังบรรจุ 20 ลิตร ) จากเดิมที่จะต้องซื้อน้ำจาก บริษัท เอกชน ถังละ 15 - 20 บาท แต่ ประชาชนสามารถซื้อน้ำจากโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในราคาถังละ 5 บาท


หากโครงการสำเร็จ ชาวชุมชนที่ประโยชน์ จะมีความรู้สึกดีใจที่ในชุมชนมีโรงผลิตน้ำดื่ม ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับ บริโภค เพราะมีเครื่องกรองที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจาก ในสมัยก่อนชาวบ้านจะขุดเจาะบ่อบาดาลนำน้ำมา อุปโภค บริโภคเอง ทำให้ ชาวบ้านบางรายเป็นโรคนิ่วแต่หลังจากที่ โรงผลิตน้ำดื่มก่อสร้างแล้วเสร็จชาวบ้านสามารถซื้อน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด ส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจะนำมาเป็นค่า บำรุงรักษา เครื่องกรองน้ำ และระบบ ต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ


โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท โดยการ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน จึงนับเป็น โครงการตัวอย่าง ที่ ประชาชน ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมกัน ระหว่าง รัฐบาลกับประชาชน ตามรูปแบบประชารัฐ

ประชารัฐ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีความแตกต่าง ทั้งการร่วมมือ รวมพลังกันของภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อน สร้างสรรค์ และการมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างมีบูรณาการ


หากหน่วยงาน ของท่านสนใจ โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หรือโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  สามารถติดต่อ ขอรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อควาเคมี จำกัด
โทร: 0 2561 1540, 0 2561 1676
สายด่วน: 081 860 3834
LINE: @aquacheme ( มี @ ข้างหน้าด้วย )
Website: www.aquacheme.com