Saturday, September 24, 2016

อยากทำธุรกิจน้ำดื่ม ทำไง?

หลายคนคงอยากทำอาชีพเสริม อยากทำธุรกิจน้ำดื่ม ทำไงดี?

การตั้งโรงงานน้ำดื่ม ตามมาตราฐานสาธารณสุข อย. และ GMP ควรได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือโรงงาน โดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้โดยตรง

ภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก-ล้างภายใน ห้องเก็บขวดเปล่า เป็นต้น

บริษัท อควาเคมี จำกัด ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับใช้กับน้ำทุกชนิด ระบบกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งระบบรีเวอร์สออสโมซีส (Reverse Osmosis) เพื่อใช้ดื่มสำหรับ พนักงานในโรงงาน, ครัวเรือน หรือสำหรับโรงงาน / ชุมชนที่ต้องการระบบในการการผลิต เพื่อบรรจุขวดจำหน่าย รวมถึง เครื่องบรรจุน้ำ (เครื่องบรรจุปิดฝาแบบโรตารี) เครื่องแพ็คโหลแบบกึ่งอัตโนมัติ/อัตโนมัติ ตู้อบฟิล์ม สำหรับระบบน้ำดื่มโรงงานและธุรกิจน้ำดื่ม พร้อมทั้งแนะนำการผลิตน้ำดื่มแบบครบวงจร เช่น การขอ อย., การคำนวณต้นทุน, จัดหาขวดบรรจุน้ำ, การสร้างแบรนด์ และ วิธีการตลาดเบื้องต้น


ระบบผลิตน้ำดื่ม กำลังได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะการนำไปติดตั้งใช้งานในแหล่งชุมชน เพื่อใช้บริโภคในชุมชน หรือเพื่อการจำหน่าย เนื่องจาก ติดตั้งสะดวก สามารถออกแบบให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้ กระบวนการผลิตเป็นระบบชุดปรับสภาพน้ำ (Pre-Treatment) เช่น การกรองหินปูนหรือการปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน จากนั้นใช้ระบบ RO เพื่อการกรองเชื้อโรคแบคทีเรียที่มากับน้ำออกไป และเพิ่มความมั่นใจด้วยการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แล้วนำไปบรรจุขวด หรือภาชนะเพื่อใช้ หรือจำหน่ายต่อไป

มาดูกันว่า ทำยังไงถึงมีโรงงานน้ำดื่ม ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารหรือน้ำดื่ม เพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

1) สถานที่ตั้ง ต้องอยู่ในที่เหมาะสมและไม่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น คอกปศุสัตว์หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ หรือแหล่งเสื่อมโทรม เป็นต้น อันอาจจะทำ ให้อาหารที่ผลิตเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค


 2) ตัวอาคาร

2.1 ต้องใช้สำ หรับผลิตอาหารเท่านั้น
2.2 ต้องมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีระบบแสงสว่างและระบบการถ่ายเทอากาศได้เพียงพอ 
2.3 มีผนังเรียบและทำ ด้วยวัสดุที่ทำ ความสะอาดง่าย
2.4 ในกรณีเป็นอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปและพื้นชั้นสองเป็นไม้ ให้ตีฝ้าเหนือบริเวณผลิตและท้องบันได 2.5 พื้นอาคารต้องทำ ด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง เรียบ และทำ ความสะอาดง่าย
2.6 พื้นของบริเวณที่ใช้ทำ การผลิต ต้องเป็นแบบลาดเอียงลงสู่ทางระบายนํ้า 
2.7 ต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่ผลิตไว้ภายนอกสถานที่ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย


 3) ส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ 
3.1 ต้องมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หากมีคนงานทั้งชายและหญิงจะต้องจัดให้มีส้วมแยกสำหรับคนงานชายและหญิงให้เป็นสัดส่วน
3.2 หน้าห้องส้วมต้องมีอ่างล้างมือ สบู่ หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ 
3.3 ในกรณีที่มีคนงานชายต้องมีที่ปัสสาวะชายที่ถูกสุขลักษณะ


4) แหล่งนํ้า: แหล่งนํ้าที่นำ มาใช้ในการผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องห่างจากแหล่ง โสโครกและสิ่งปฏิกูล หรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับแหล่งน้ำ ผู้ผลิตต้องเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งนํ้าไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ สมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหล่งนํ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหล่งนํ้าและเป็นข้อมูลใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า